بررسی کتب مرجع ملی

بررسی کتب مرجع ملی
  پیرامون گفت و گویی با یکی از نمایندگان شورای سلامت می خواهیم طرح بررسی کتب مرجع ملی و رفع نقایص و عیوب آن ها را بررسی کنیم برای تربیت دانشجویان در رشته های مختلف کتب زیادی منتشر و چاپ می شود درباره کیفیت و کمیت این کتاب ها توضیحاتی داده اند که با هم […]

بررسی کتب مرجع ملی

  پیرامون گفت و گویی با یکی از نمایندگان شورای سلامت می خواهیم طرح بررسی کتب مرجع ملی و رفع نقایص و عیوب آن ها را بررسی کنیم برای تربیت دانشجویان در رشته های مختلف کتب زیادی منتشر و چاپ می شود درباره کیفیت و کمیت این کتاب ها توضیحاتی داده اند که با هم […]
بررسی کتب مرجع ملی

فستیوال فیلم

Tags: