با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشید

با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشید
بعد از نزدیک به دو دهه، زمان آن رسیده است که به هرم غذایی بگوییم: “خداحافظ”. اداره کشاورزی ایالات متحده (USDA) نماد جدیدی را معرفی کرده است: “یک بشقاب که به طور گسترده ای جایگزین تصوری میشد که از سال 1992 به مصرف کنندگان امریکایی میگفت که چه باید بخورند”.  وزیر کشاورزی و یک جراح عمومی […]

با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشید

بعد از نزدیک به دو دهه، زمان آن رسیده است که به هرم غذایی بگوییم: “خداحافظ”. اداره کشاورزی ایالات متحده (USDA) نماد جدیدی را معرفی کرده است: “یک بشقاب که به طور گسترده ای جایگزین تصوری میشد که از سال 1992 به مصرف کنندگان امریکایی میگفت که چه باید بخورند”.  وزیر کشاورزی و یک جراح عمومی […]
با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشید

Tags: