ایا استرس مزمن هم منشا افسردگی دارد

ایا استرس مزمن هم منشا افسردگی دارد
استرس مزمن می تواند فقدان را بدتر کند. متخصصان بالینی که با این قبیل زنان افسرده سر و کار دارند اغلب این الگو را در آنها مشاهده می کنند. زنی با یک عامل استرس زای مزمن دست و پنجه نرم می کند. سرانجام موقعیت به قدری برای او وخیم تر می شود که با فقدان […]

ایا استرس مزمن هم منشا افسردگی دارد

استرس مزمن می تواند فقدان را بدتر کند. متخصصان بالینی که با این قبیل زنان افسرده سر و کار دارند اغلب این الگو را در آنها مشاهده می کنند. زنی با یک عامل استرس زای مزمن دست و پنجه نرم می کند. سرانجام موقعیت به قدری برای او وخیم تر می شود که با فقدان […]
ایا استرس مزمن هم منشا افسردگی دارد

عکس

آگهی استخدام

Tags: