اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از ایدز

اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از ایدز
سیاست های جدید وزارت بهداشت به منظور پیشگیری،کنترل و درمان ایدز توسط رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تشریح شد که یکی از مهمترین برنامه ها آموزش همگانی و فرهنگ سازی در خصوص بیماری ایدز می باشد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، مهمترین اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری، کنترل و کاهش […]

اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از ایدز

سیاست های جدید وزارت بهداشت به منظور پیشگیری،کنترل و درمان ایدز توسط رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تشریح شد که یکی از مهمترین برنامه ها آموزش همگانی و فرهنگ سازی در خصوص بیماری ایدز می باشد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، مهمترین اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری، کنترل و کاهش […]
اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از ایدز

Tags: