افسردگی مربوط به زایمان و انتقال آن به کودک

افسردگی مربوط به زایمان و انتقال آن به کودک
بعضی از کودکان حتی زمانی که در رحم مادر خود هستند واج خطر ابتلا به افسردگی می شوند در طول دوران بارداری بیوشیمی بدن زن ارتباط بسیار تنگانگی با بیوشیمی جنین او دارد. در زنی که در طول بارداری افسرده و تحت استرس باشد مقدار قابل توجهی هورمون استرس یعنی کورتیزول که همراه با خون […]

افسردگی مربوط به زایمان و انتقال آن به کودک

بعضی از کودکان حتی زمانی که در رحم مادر خود هستند واج خطر ابتلا به افسردگی می شوند در طول دوران بارداری بیوشیمی بدن زن ارتباط بسیار تنگانگی با بیوشیمی جنین او دارد. در زنی که در طول بارداری افسرده و تحت استرس باشد مقدار قابل توجهی هورمون استرس یعنی کورتیزول که همراه با خون […]
افسردگی مربوط به زایمان و انتقال آن به کودک

دانلود فیلم

خبرگذاری خوزستان

Tags: