افزایش ریسک دیابت با اضافه وزن بعد از بارداری

افزایش ریسک دیابت با اضافه وزن بعد از بارداری
 در طی تحقیقاتی که صورت گرفت، به نتایج جالبی دست پیدا کردند که تذکری برای زنان است. زنانی که پس از زایمان دچار اضافه وزن می شوند، احتمال اینکه به دیابت مبتلا شوند در آنها افزایش می یابد بخصوص مبتلا شدن به دیابت بارداری در حاملگی های بعدیشان.  به گفته محققان وزن زنان قبل از […]

افزایش ریسک دیابت با اضافه وزن بعد از بارداری

 در طی تحقیقاتی که صورت گرفت، به نتایج جالبی دست پیدا کردند که تذکری برای زنان است. زنانی که پس از زایمان دچار اضافه وزن می شوند، احتمال اینکه به دیابت مبتلا شوند در آنها افزایش می یابد بخصوص مبتلا شدن به دیابت بارداری در حاملگی های بعدیشان.  به گفته محققان وزن زنان قبل از […]
افزایش ریسک دیابت با اضافه وزن بعد از بارداری

Tags: