افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی

افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی
در جدیدترین تحقیقاتی که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان می دهد که ایجاد یک ناهنجاری آناتومیک مشترک میان حفره های بالایی قلب که پس از تولد بسته می شود، ریسک ایجاد سکته مغزی را در مدت 30 روز بعد از جراحی غیر قلبی افزایش می دهد. تحقیقات جدید منتشر شده در […]

افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی

در جدیدترین تحقیقاتی که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان می دهد که ایجاد یک ناهنجاری آناتومیک مشترک میان حفره های بالایی قلب که پس از تولد بسته می شود، ریسک ایجاد سکته مغزی را در مدت 30 روز بعد از جراحی غیر قلبی افزایش می دهد. تحقیقات جدید منتشر شده در […]
افزایش خطر سکته مغزی با ایجاد یک سوراخ در قلب بعد از جراحی

Tags: