اطلاعاتی در خصوص مدیریت زمان توسط دانش آموزان

اطلاعاتی در خصوص مدیریت زمان توسط دانش آموزان
با اینکه سالیان سال است به دانش آموزان در خصوص اهمیت برنامه ریزی و استفاده بهینه از زمان توصیه های می شود ولی هنوز نتوانسته اند به اهداف اساسی برسند. در این مقاله از دکتر سلام در مورد مدیریت زمان توسط دانش آموزان اطلاعاتی را گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که حتما این مقاله […]

اطلاعاتی در خصوص مدیریت زمان توسط دانش آموزان

با اینکه سالیان سال است به دانش آموزان در خصوص اهمیت برنامه ریزی و استفاده بهینه از زمان توصیه های می شود ولی هنوز نتوانسته اند به اهداف اساسی برسند. در این مقاله از دکتر سلام در مورد مدیریت زمان توسط دانش آموزان اطلاعاتی را گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که حتما این مقاله […]
اطلاعاتی در خصوص مدیریت زمان توسط دانش آموزان

Tags: