اشکال کار نظریه فروید

اشکال کار نظریه فروید
جفری میسون در کتابی تحت عنوان رنجش ناشی از حقیقت واکنش جامعه علمی را به نظر فروید این گونه بیان می کند: آنها بی اندازه ناامید شدند هر چه باشد در قرن نوزدهم وین هم مانند بسیرای دیگر از شهرهای اروپایی جایی نبود که در آن مسائل جنسی آشکارا مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. […]

اشکال کار نظریه فروید

جفری میسون در کتابی تحت عنوان رنجش ناشی از حقیقت واکنش جامعه علمی را به نظر فروید این گونه بیان می کند: آنها بی اندازه ناامید شدند هر چه باشد در قرن نوزدهم وین هم مانند بسیرای دیگر از شهرهای اروپایی جایی نبود که در آن مسائل جنسی آشکارا مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. […]
اشکال کار نظریه فروید

خبرگذاری اصفحان

سپهر نیوز

Tags: