ارتقاء سطح سلامت کشور تا پایان کار دولت دولت یازدهم

ارتقاء سطح سلامت کشور تا پایان کار دولت دولت یازدهم
ارتقاء سطح سلامت جامعه از بارز ترین نکاتی است که هر دولتی باید به آن بپردازد. با افزایش سطح سلامت، میزان امید به زندگی نیز در میان افراد جامعه افزایش می یابد که همین امر پیامد های مثبت بسیاری در تمام زمینه ها به دنبال دارد. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید. قائم مقام […]

ارتقاء سطح سلامت کشور تا پایان کار دولت دولت یازدهم

ارتقاء سطح سلامت جامعه از بارز ترین نکاتی است که هر دولتی باید به آن بپردازد. با افزایش سطح سلامت، میزان امید به زندگی نیز در میان افراد جامعه افزایش می یابد که همین امر پیامد های مثبت بسیاری در تمام زمینه ها به دنبال دارد. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید. قائم مقام […]
ارتقاء سطح سلامت کشور تا پایان کار دولت دولت یازدهم

Tags: