ارتباط هورمون کورتیزول با استرس

ارتباط هورمون کورتیزول با استرس
کورتیزول هورمونی است که نزدیکترین ارتباط را با استرس دارد. به طور طبیعی به محض این که میزان هورمون کورتیزول در بدن به حد معینی می رسد سیستم دیگری وارد عمل می شود تا واکنش به استرس را متوقف سازد. اما بعضی وقت ها این سیستم متوقف سازنده به درستی کار نمی کند. ممکن است […]

ارتباط هورمون کورتیزول با استرس

کورتیزول هورمونی است که نزدیکترین ارتباط را با استرس دارد. به طور طبیعی به محض این که میزان هورمون کورتیزول در بدن به حد معینی می رسد سیستم دیگری وارد عمل می شود تا واکنش به استرس را متوقف سازد. اما بعضی وقت ها این سیستم متوقف سازنده به درستی کار نمی کند. ممکن است […]
ارتباط هورمون کورتیزول با استرس

مرکز فیلم

سپهر نیوز

Tags: