ارتباط نقش های جنسیتی و افسردگی

ارتباط نقش های جنسیتی و افسردگی
بین نقش های جنسیتی و افسردگی رابطه وجود دارد. در دهه 1975 بود که پژوهشگران برای اولین بار متوجه شدند که همه زنان به یکسان در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار ندارند. بلکه زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد در معرض این خطر هستند. هم چنین این دسته از زنان بیشتر از شوهرانشان در […]

ارتباط نقش های جنسیتی و افسردگی

بین نقش های جنسیتی و افسردگی رابطه وجود دارد. در دهه 1975 بود که پژوهشگران برای اولین بار متوجه شدند که همه زنان به یکسان در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار ندارند. بلکه زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد در معرض این خطر هستند. هم چنین این دسته از زنان بیشتر از شوهرانشان در […]
ارتباط نقش های جنسیتی و افسردگی

دانلود سریال

دانلود نرم افزار

Tags: