ادراک و هیجان

بیان اینکه احساس و هیجان تاثیر فراوانی در ادراک به جا می گذارند سختی مکرر است. بارها دیده ایم وقتی افراد دستخوش هیجان قرار می گیرند تا چه حد از باین واقعیت دور می شوند. به همین جهت در هیچ حالی نباید زن و شوهر را مجبور کرد که مخالف یکدیگر گواهی بدهند. زیرا همواره […]

عکس

مد روز

Tags: