ادراک بر حسب تجربه قبلی

هر موضوع یا محرکی که ادراک می شود بی شک با تجربه حسی پیشین فرد وابستگی دارد. اگر تجربه قبلی به طور مکرر رخ دهد واکنش به صورت عادت ظاهر می شود. این گفته که انسان قربانی عادت خویش است تا آنجایی از نظر علمی درست است که به پاسخهای ادراکی او مربوط شود. در […]

مرکز فیلم

تلگرام

Tags: