آیا از اهمیت مصرف میوه در کودکان خبر دارید؟

آیا از اهمیت مصرف میوه در کودکان خبر دارید؟
معمولا کودکان با میوه و سبزیجات رابطه برقرار نمیکنند و والدین هم اصرار چندانی به کودکشان ندارند؛ ولی خوردن میوه در کودکان به شدت حائز اهمیت است. به شکلی که؛ کودکان باید روزانه 2 تا 5 واحد میوه دریافت کنند، چرا که این گروه غذایی بخشی از نیاز آنان را به مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها تامین […]

آیا از اهمیت مصرف میوه در کودکان خبر دارید؟

معمولا کودکان با میوه و سبزیجات رابطه برقرار نمیکنند و والدین هم اصرار چندانی به کودکشان ندارند؛ ولی خوردن میوه در کودکان به شدت حائز اهمیت است. به شکلی که؛ کودکان باید روزانه 2 تا 5 واحد میوه دریافت کنند، چرا که این گروه غذایی بخشی از نیاز آنان را به مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها تامین […]
آیا از اهمیت مصرف میوه در کودکان خبر دارید؟

مرجع سلامتی

Tags: