Tag Archives: 7 ضروری

شستن این 7 وسیله ضروری است

شستن این 7 وسیله ضروری استآلودگی ها از طریق وسایل مورد نیاز انسان به انسان منتقل میشوند و این وسایل همان هایی هستند که در این زندگی لازم هستند.باید تمیز بودن این وسایل را به دقت زیر نظر بگیریم و هر زمان که دیدیم آن ها کثیف هستند و آلودگی دارند آن ها را بشوییم تا خود را از بیماری […] شستن این 7 وسیله ضروری است آلودگی ها از… Read Article →