Tag Archives: (3) (دستکاری

چگونه با رفتار کنترل کننده یا (دستکاری فکری و ذهنی) برخورد کنیم؟ (3)

چگونه با رفتار کنترل کننده یا (دستکاری فکری و ذهنی) برخورد کنیم؟ (3)3- نحوه برخورد با یک شخص کنترل کننده 3-1) بدانید که این درست است که بگوییم “نه.” یک فرد تا زمانی که به او اجازه می دهید، بر شما نفوذ خواهد داشت. شما باید “نه” را برای محافظت از رفاه خود بگویید. به آینه نگاه کنید و برای تمرین با خود بگویید: “نه من نمی […] چگونه با… Read Article →