Tag Archives: 2 مهم

منتقد درونی عامل مهم در بیماری افسردگی 2

منتقد درونی عامل مهم در بیماری افسردگی 2تیره روزی این گونه جای خود را  استوار می کند. ما در آغاز با انداختن تقصیر بر گردن خود اسیر تیره روزی می شویم و سپس با تلاش برای پوشاندن یا فرار کردن از ضمیر خود تیره روزی مان را شدیدتر می کنیم. این تلاش ها هرگز کارگر نمی شوند. روان درمانی فقط با تغییر […] منتقد درونی عامل مهم در بیماری افسردگی… Read Article →