Tag Archives: آمدن آمدن

پدید آمدن نگرشها

نگرشها و پیشداوریها معلول علتهایی هستند که در زیر به اختصار بیان می شوند. تجربه شخصی: نگرش فرد ممکن است از تجربه ای که خود او از یک مورد یا موارد متعدد به دست آورده است حاصل شود. البته این اصل هم همواره صادق نیست. در بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی سالهاست که بسیاری […] میهن دانلود سیستم اطلاع رسانی