Tag Archives: آبگوشت منجمد

آبگوشت و میرزا قاسمی منجمد در رستوران کن سولفان

آبگوشت و میرزا قاسمی منجمد در رستوران کن سولفان گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه نظارت بر عرضه اغذیه در رستوران‌های کن، با رستورانی که آبگوشت و میرزا قاسمی یخ‌زده را پس از گرم کردن مجدد عرضه می‌کرد، برخورد کرد.   به گزارش ایران ناز گشت‌ مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه نظارت بر عرضه مواد غذایی در رستوران‌های کن سولقان، با واحدی مواجه شد که آبگوشت… Read Article →