Tag Archives: (Somatization) یا

جسمانی کردن یا واکنش جسمانی (Somatization)

جسمانی کردن یا واکنش جسمانی (Somatization)موضوع جسمانی کردن سایه ای از ابهام و سردرگمی را در رشته پزشکی مربوط به ذهن و جسم انسان می افکند. از دیدگاه رسمی جسمانی کردن مکانیزم دفاعی روان شناختی است که در آن از اعضای بدن برای انتقال پیام های هیجانی یا بین فردی استفاده می شود. کسانی که مشکلاتی ظاهرا غیر واقعی مانند […] جسمانی کردن یا واکنش جسمانی (Somatization) موضوع جسمانی کردن… Read Article →