Tag Archives: ابتلا جوانان

خطر ابتلا به سرطان با قلیان برای جوانان

خطر ابتلا به سرطان با قلیان برای جواناندودکردن قلیان امروزه تبدیل به نوعی سرگرمی برای جوانان کشورمان شده است تنباکوهای معطر طرفداران زیادی پیدا کرده اند و در جمع ها و دورهمی ها اقدام به دود کردن قلیان می کنند متاسفانه عامل بسیاری از سرطان ها و امراض تنفسی و ریوی سرب و بنزن موجود در قلیان می باشد . رییس دفتر […] خطر ابتلا به سرطان با قلیان برای… Read Article →