Tag Archives: آیا بیماری

آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای است

آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای استافسردگی بالینی که  بیماری های جدی و مرگ آور است بسیار عادی و فراگیر شده و از این رو بسیاری از مواقع ظاهرا تشخیص داده نمی شود. اقتصاددانان امور بهداشتی و درمانی اهمیت و درجه از کار افتادگی ناشی از افسردگی را معادل نابینایی و فلج پاها می دانند. از دیدگاه اقتصاد عمومی افسردگی بیماری […] آیا می دانستید افسردگی بیماری پر… Read Article →