Tag Archives: آمارهزینه افسردگی

آمارهزینه بیماری افسردگی

آمارهزینه بیماری افسردگیدر دورانی ده ساله بین 1987 تا 1997 تغییرات چشمگیری در نحوه برخورد با بیماری افسردگی در ایالات متحده آمریکا پدیدار شده و امروز نشانه ها حاکی از ادامه این روند است. در این دوران تعداد بیماران تحت درمان سه برابر شده و از یک درصد به 3/2 درصد رسیده و این در حالی است […] آمارهزینه بیماری افسردگی در دورانی ده ساله بین 1987 تا 1997 تغییرات… Read Article →