Tag Archives: ؟ کافی

آیا شما به اندازه کافی آب می نوشید ؟

آیا شما به اندازه کافی آب می نوشید ؟ آیا به اندازه کافی در روز آب می نوشید؟ متأسفانه، اتفاق نظری در مورد این که انسان چه میزان به آب آشامیدنی نیاز دارد، وجود ندارد. یک فرمول این است که وزنتان را تقسیم بر دو کنید، عدد بدست آمده، همانا مقدار اُنس آبی است که در بیست و چهار ساعت روز، شما باید بنوشید. اگر به اندازه کافی در طول… Read Article →