7 علت ابتلا افراد غیر سیگاری به سرطان ریه

7 علت ابتلا افراد غیر سیگاری به سرطان ریه
افرادی غیر سیگاری هم مانند افراد سیگاری در خطر ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. چون بعضی از عوامل وجود دارند که باعث بروز سرطان ریه در افراد غیر سیگاری می شود. از جمله این عوامل می توان به آزبست، دود سیگار و آلودگی هوا اشاره کرد. در این مقاله 7 علت ابتلا افراد غیر […]

7 علت ابتلا افراد غیر سیگاری به سرطان ریه

افرادی غیر سیگاری هم مانند افراد سیگاری در خطر ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. چون بعضی از عوامل وجود دارند که باعث بروز سرطان ریه در افراد غیر سیگاری می شود. از جمله این عوامل می توان به آزبست، دود سیگار و آلودگی هوا اشاره کرد. در این مقاله 7 علت ابتلا افراد غیر […]
7 علت ابتلا افراد غیر سیگاری به سرطان ریه

Tags: