7 علامت کمبود منیزیم

7 علامت کمبود منیزیم
کمبود منیزیم، که به عنوان هیپومنیزیم شناخته می شود، یک مشکل سلامتی است که اغلب نادیده گرفته می شود. در حالی که تخمین زده شده است کمتر از 2 درصد از افراد که کمبود منیزیم را تجربه می کنند، 75 درصد از مردم ازمصرف میزان توصیه شده در مورد خود راضی نیستند. در برخی موارد، […]

7 علامت کمبود منیزیم

کمبود منیزیم، که به عنوان هیپومنیزیم شناخته می شود، یک مشکل سلامتی است که اغلب نادیده گرفته می شود. در حالی که تخمین زده شده است کمتر از 2 درصد از افراد که کمبود منیزیم را تجربه می کنند، 75 درصد از مردم ازمصرف میزان توصیه شده در مورد خود راضی نیستند. در برخی موارد، […]
7 علامت کمبود منیزیم

Tags: