6 ضرر سلامتی مصرف قرص های ضد بارداری

6 ضرر سلامتی مصرف قرص های ضد بارداری
بارداری های ناخواسته و اتفاقی باعث می شود گرایش و علاقه زنان به مصرف قرص های ضد بارداری افزایش یابد،اما مصرف این قرص ها باعث بروز عوارض سلامتی از جمله افسردگی و سردرد های میگرنی در خانم ها می شود. بعضی از اثرات جانبی قرص‌های ضدبارداری تنها اذیت کننده هستند و پس از مدتی از […]

6 ضرر سلامتی مصرف قرص های ضد بارداری

بارداری های ناخواسته و اتفاقی باعث می شود گرایش و علاقه زنان به مصرف قرص های ضد بارداری افزایش یابد،اما مصرف این قرص ها باعث بروز عوارض سلامتی از جمله افسردگی و سردرد های میگرنی در خانم ها می شود. بعضی از اثرات جانبی قرص‌های ضدبارداری تنها اذیت کننده هستند و پس از مدتی از […]
6 ضرر سلامتی مصرف قرص های ضد بارداری

Tags: