5 دلیل خواب رفتن دست و پا و ایجاد پارستزی و درمان آن

5 دلیل خواب رفتن دست و پا و ایجاد پارستزی و درمان آن
آیا این رویداد رایج است ؟ این احساس معمولا بدون درد است اما می تواند قابل توجه باشد.این مورمور شدن یا بی حسی شبیه به زمانی است که شما به اندامی که خواب رفته است ، ضربه می زنید و ” حس خنده داری ” به شما دست می دهد.هنگامی که این اتفاق برای دست […]

5 دلیل خواب رفتن دست و پا و ایجاد پارستزی و درمان آن

آیا این رویداد رایج است ؟ این احساس معمولا بدون درد است اما می تواند قابل توجه باشد.این مورمور شدن یا بی حسی شبیه به زمانی است که شما به اندامی که خواب رفته است ، ضربه می زنید و ” حس خنده داری ” به شما دست می دهد.هنگامی که این اتفاق برای دست […]
5 دلیل خواب رفتن دست و پا و ایجاد پارستزی و درمان آن

Tags: