کمبود چه ویتامینی باعث خستگی می شود؟

کمبود چه ویتامینی باعث خستگی می شود؟
شاید بعد از درد، خستگی ناخوشایند ترین حسی باشد که می تواند به سراغ انسان بیاید. خستگی به علل مختلفی بروز می کند؛ از کار زیاد گرفته تا نداشتن خواب مناسب و … اما افرادی هم وجود دارند که به دلایل نامعلوم خسته می شوند و یا دائما خسته هستند! کمبود برخی ویتامین ها از […]

کمبود چه ویتامینی باعث خستگی می شود؟

شاید بعد از درد، خستگی ناخوشایند ترین حسی باشد که می تواند به سراغ انسان بیاید. خستگی به علل مختلفی بروز می کند؛ از کار زیاد گرفته تا نداشتن خواب مناسب و … اما افرادی هم وجود دارند که به دلایل نامعلوم خسته می شوند و یا دائما خسته هستند! کمبود برخی ویتامین ها از […]
کمبود چه ویتامینی باعث خستگی می شود؟

Tags: