کلینیک زیبایی دکتر مجید صالح

کلینیک زیبایی دکتر مجید صالح
  جراحی فک جهت بهبود زیبایی و عملکرد صورت انجام میشود عملکرد فک شامل جویدن و حرکت مفصل گیجگاهی فکی TMJ و تنفس و تکلم میباشد جراحی فک میتواند به صورت جزیی یا زیاد بسته به شدت ناهنجاری بصورت نتیجه مستقل یاغیرمستقیم ازتاثیرات حرکات اجزای دیگر برروی عملکردهای صورت تاثیر گذار باشد   جراحی زیبایی […]

کلینیک زیبایی دکتر مجید صالح

  جراحی فک جهت بهبود زیبایی و عملکرد صورت انجام میشود عملکرد فک شامل جویدن و حرکت مفصل گیجگاهی فکی TMJ و تنفس و تکلم میباشد جراحی فک میتواند به صورت جزیی یا زیاد بسته به شدت ناهنجاری بصورت نتیجه مستقل یاغیرمستقیم ازتاثیرات حرکات اجزای دیگر برروی عملکردهای صورت تاثیر گذار باشد   جراحی زیبایی […]
کلینیک زیبایی دکتر مجید صالح

Tags: