کاربرد صداها برای مقابله با آلزایمر

کاربرد صداها برای مقابله با آلزایمر
برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر در سنین بالا می توانید از تکنیک های مختلفی کمک بگیرید. به عنوان مثال گوش دادن به موسیقی تاثیر زیادی بر مقابله با این عارضه میگذارد. در ادامه به برخی از راهنمایی ها برای بازیابی و مراقبت از حافظه در سالمندان دقت کنید. آلزایمر می تواند پایانی بر […]

کاربرد صداها برای مقابله با آلزایمر

برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر در سنین بالا می توانید از تکنیک های مختلفی کمک بگیرید. به عنوان مثال گوش دادن به موسیقی تاثیر زیادی بر مقابله با این عارضه میگذارد. در ادامه به برخی از راهنمایی ها برای بازیابی و مراقبت از حافظه در سالمندان دقت کنید. آلزایمر می تواند پایانی بر […]
کاربرد صداها برای مقابله با آلزایمر

Tags: