کاربرد داروی قدیمی مالاریا برای درمان سرطان

کاربرد داروی قدیمی مالاریا برای درمان سرطان
داروی کلروکین از مهمترین داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری مالاریا می باشد، در یک مطالعه جدید پژوهشگران با استفاده از این داروی قدیمی امکان درمان سلول های سرطانی را نیز مورد آزمایش قرار دادند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان اخیراً دریافته اند داروی ۷۰ ساله مالاریا می تواند موجب توقف سلول های ایمنی در […]

کاربرد داروی قدیمی مالاریا برای درمان سرطان

داروی کلروکین از مهمترین داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری مالاریا می باشد، در یک مطالعه جدید پژوهشگران با استفاده از این داروی قدیمی امکان درمان سلول های سرطانی را نیز مورد آزمایش قرار دادند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان اخیراً دریافته اند داروی ۷۰ ساله مالاریا می تواند موجب توقف سلول های ایمنی در […]
کاربرد داروی قدیمی مالاریا برای درمان سرطان

Tags: