چگونگی بروز ناکامیها

مسایل و مشکلاتی که موجب ناکامی می شوند باید به نحوی حل شوند وگرنه تنش و ناراحتیهای حاصل از آنها اختلال در شخصیت و رفتار فرد به وجود می آورند و او را به بیماریهای روانی گرفتار می سازند. برخی از این مسایل با اندک توجه و کوششی حل می شوند اما برخی دیگر به […]

مرکز فیلم

ماشین های جدید

Tags: