چه ارتباطی میان نارسایی قلبی و محل اقامت وجود دارد؟

چه ارتباطی میان نارسایی قلبی و محل اقامت وجود دارد؟
بر اساس تحقیقاتی که توسط محققان علوم پزشکی دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص نارسایی قلب صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که محل اقامت افراد در ابتلا آنان به نارسایی قلب تاثیر گذار است. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر محل اقامت افراد در ابتلا به نارسایی قلب پرداخته ایم. […]

چه ارتباطی میان نارسایی قلبی و محل اقامت وجود دارد؟

بر اساس تحقیقاتی که توسط محققان علوم پزشکی دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص نارسایی قلب صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که محل اقامت افراد در ابتلا آنان به نارسایی قلب تاثیر گذار است. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر محل اقامت افراد در ابتلا به نارسایی قلب پرداخته ایم. […]
چه ارتباطی میان نارسایی قلبی و محل اقامت وجود دارد؟

Tags: