چرا نباید مدارس صبح زود کار خود را شروع کنند؟

چرا نباید مدارس صبح زود کار خود را شروع کنند؟
همه ی مدارس کار خود را ساعت 7 یا 7:30 شروع می کنند و بچه ها موظف هستند که صبح زود بلند شوند و به مدرسه بروند. در جدیدترین پژوهش های علمی که صورت گرفته است اطلاعاتی در خصوص برگزاری کلاس ها در ابتدا صبح آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله را […]

چرا نباید مدارس صبح زود کار خود را شروع کنند؟

همه ی مدارس کار خود را ساعت 7 یا 7:30 شروع می کنند و بچه ها موظف هستند که صبح زود بلند شوند و به مدرسه بروند. در جدیدترین پژوهش های علمی که صورت گرفته است اطلاعاتی در خصوص برگزاری کلاس ها در ابتدا صبح آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله را […]
چرا نباید مدارس صبح زود کار خود را شروع کنند؟

Tags: