چرا باید دندان عقل نیمه نهفته را جراحی کنیم؟

چرا باید دندان عقل نیمه نهفته را جراحی کنیم؟
اگر دندان عقل تا قبل از 30 سالگی به صورت نیمه نهفته باشد باید جراحی شود، چون نهفته ماندن آن زمینه بروز کیست و تومور را در اطراف آن به وجود می آورد. همچنین تا پیش از 30 سالگی پروسه ترمیم استخوان راحت تر می باشد و به راحتی می توان آن را جراحی کرد. […]

چرا باید دندان عقل نیمه نهفته را جراحی کنیم؟

اگر دندان عقل تا قبل از 30 سالگی به صورت نیمه نهفته باشد باید جراحی شود، چون نهفته ماندن آن زمینه بروز کیست و تومور را در اطراف آن به وجود می آورد. همچنین تا پیش از 30 سالگی پروسه ترمیم استخوان راحت تر می باشد و به راحتی می توان آن را جراحی کرد. […]
چرا باید دندان عقل نیمه نهفته را جراحی کنیم؟

Tags: