چرا باید به حالت اسید و قلیایی بدن توجه کنیم؟

چرا باید به حالت اسید و قلیایی بدن توجه کنیم؟
وقتی به سن بلوغ می رسیم و هنگامی که سلول های جنسی و غیر جنسی در بدن ما رو به افزایش می باشند، محیط بدنمان از حالت ترش و اسیدی تا حدود خارج می شود و به حالت قلیایی در می آید. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص ضرورت توجه به حالت […]

چرا باید به حالت اسید و قلیایی بدن توجه کنیم؟

وقتی به سن بلوغ می رسیم و هنگامی که سلول های جنسی و غیر جنسی در بدن ما رو به افزایش می باشند، محیط بدنمان از حالت ترش و اسیدی تا حدود خارج می شود و به حالت قلیایی در می آید. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص ضرورت توجه به حالت […]
چرا باید به حالت اسید و قلیایی بدن توجه کنیم؟

Tags: