پیامدهای روحی و روانی شنیدن رویدادهای منفی

پیامدهای روحی و روانی شنیدن رویدادهای منفی
اتفاقات منفی در زندگی همه ما رخ میدهند و می توانند بر روحیه و شخصیت ما تاثیرات منفی بگذارند. پس از هر اتفاق ناخوشایندی باید به بازسازی روحیه خود و پرهیز از منفی نگری بپردازیم تا بتوانیم با این قبیل حوادث غیرمترقبه کنار بیاییم. صحبت های یک روانشناس اجتماعی را در این رابطه بخوانید. یک […]

پیامدهای روحی و روانی شنیدن رویدادهای منفی

اتفاقات منفی در زندگی همه ما رخ میدهند و می توانند بر روحیه و شخصیت ما تاثیرات منفی بگذارند. پس از هر اتفاق ناخوشایندی باید به بازسازی روحیه خود و پرهیز از منفی نگری بپردازیم تا بتوانیم با این قبیل حوادث غیرمترقبه کنار بیاییم. صحبت های یک روانشناس اجتماعی را در این رابطه بخوانید. یک […]
پیامدهای روحی و روانی شنیدن رویدادهای منفی

Tags: