پرورش هیجانها

چنانکه ملاحظه گردید هیجانها در زندگی آدمی دارای اهمیت فراوانی می باشند. به این جهت وظیفه اصلی پرورشکاران آموختن واکنشهای هیجانی به یادگیرندگان است. در این رهگذر نخستین گام آشنا ساختن آنان به ارزشهای واقعی اشیاء و امور است. زیرا کسب معلومات و مهارت بر پایه های استوار علمی عامل مهمی برای بیان صادقان هیجانها […]

دانلود سریال و آهنگ

خبر فرهنگیان

Tags: