ویژگی های تست غربالگری NIPT در حاملگی

ویژگی های تست غربالگری NIPT در حاملگی
بانوانی که در سنین بالای سی و پنج سال باردار می شوند باید تست غربالگری NIPT را انجام دهند. این روش نوین ترین تست غربالگری به شمار می رود که می تواند انواع اختلالات کروموزومی را تشخیص دهد. در این روش انواع ناهنجاری های ژنتیکی در مادر و جنین بررسی می شوند. به صحبت های کتایون برجیس جراح […]

ویژگی های تست غربالگری NIPT در حاملگی

بانوانی که در سنین بالای سی و پنج سال باردار می شوند باید تست غربالگری NIPT را انجام دهند. این روش نوین ترین تست غربالگری به شمار می رود که می تواند انواع اختلالات کروموزومی را تشخیص دهد. در این روش انواع ناهنجاری های ژنتیکی در مادر و جنین بررسی می شوند. به صحبت های کتایون برجیس جراح […]
ویژگی های تست غربالگری NIPT در حاملگی

Tags: