وفادار شدن مردان با هورمون اوکسی توسین

وفادار شدن مردان با هورمون اوکسی توسین
Oxytocin یا به فارسی اوکسی توسین هورمونی است که پستانداران از آن برخوردار هستند.این هورمون در رابطه عاشقانه،قبل و بعد از زایمان و تولید مثل جنسی نقشی اساسی دارد و بصورت دارو هم ارائه میشود.داروی هورمون اوکسی توسین (Oxytocin) در سازمان بهداشت جهانی در فهرست داروهای ضروری قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که هورمون […]

وفادار شدن مردان با هورمون اوکسی توسین

Oxytocin یا به فارسی اوکسی توسین هورمونی است که پستانداران از آن برخوردار هستند.این هورمون در رابطه عاشقانه،قبل و بعد از زایمان و تولید مثل جنسی نقشی اساسی دارد و بصورت دارو هم ارائه میشود.داروی هورمون اوکسی توسین (Oxytocin) در سازمان بهداشت جهانی در فهرست داروهای ضروری قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که هورمون […]
وفادار شدن مردان با هورمون اوکسی توسین

دانلود رایگان اینستاگرام

Tags: