نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی

نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی
برنج و حبوبات را نباید به مقدار خیلی زیاد خریداری نمود زیرا حشرات و آفات آنها را آلوده می سازند. در صورتی که انبار خشک و خنک دارید می توانید برای چندین ماه این مواد را خریداری نمایید. در انبار کردن مواد غذایی باید مطمئن باشید که قبلا آنها با حشرات و کپک ها آلوده […]

نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی

برنج و حبوبات را نباید به مقدار خیلی زیاد خریداری نمود زیرا حشرات و آفات آنها را آلوده می سازند. در صورتی که انبار خشک و خنک دارید می توانید برای چندین ماه این مواد را خریداری نمایید. در انبار کردن مواد غذایی باید مطمئن باشید که قبلا آنها با حشرات و کپک ها آلوده […]
نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی یا دیر فاسد شدنی

بازی

Tags: