نقش محبت در رشد مغز كودك

نقش محبت در رشد مغز كودك
محبت واژه ای آشنا و دوست داشتنی است. محبت تاثیر بسیار زیادی در زندگی انسان دارد و نمود های مختلفی را بر رفتار و در رشد کودک خواهد داشت؛ البته باید توجه داشت که اعمال محبت می بایست به شیوه درست و به اندازه صورت گیرد تا از بروز پیامد های مخرب جلوگیری شود. در […]

نقش محبت در رشد مغز كودك

محبت واژه ای آشنا و دوست داشتنی است. محبت تاثیر بسیار زیادی در زندگی انسان دارد و نمود های مختلفی را بر رفتار و در رشد کودک خواهد داشت؛ البته باید توجه داشت که اعمال محبت می بایست به شیوه درست و به اندازه صورت گیرد تا از بروز پیامد های مخرب جلوگیری شود. در […]
نقش محبت در رشد مغز كودك

Tags: