نقش اسم در شکل گیری سرنوشت افراد

نقش اسم در شکل گیری سرنوشت افراد
اسم یکی از عواملی است که در شکل گیری شخصیت و سرنوشت هر فردی تاثیر گذار است. پس بر این اساس باید خانواده ها اسم متناسب با فرهنگ و جامعه بر روی فرزندان خود بگذارند، چون اسم بخشی از هویت هر فردی است. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر اسم در شکل گیری […]

نقش اسم در شکل گیری سرنوشت افراد

اسم یکی از عواملی است که در شکل گیری شخصیت و سرنوشت هر فردی تاثیر گذار است. پس بر این اساس باید خانواده ها اسم متناسب با فرهنگ و جامعه بر روی فرزندان خود بگذارند، چون اسم بخشی از هویت هر فردی است. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر اسم در شکل گیری […]
نقش اسم در شکل گیری سرنوشت افراد

Tags: