نشانه های هشدار دهنده ی سرطان معده

نشانه های هشدار دهنده ی سرطان معده
سرطان معده یکی از شایع ترین انواع سرطان است. اما برای بسیاری از افراد مبتلا به درد، با وجود نشانه های هشدار دهنده، خود را در معرض خطر نمی بینند. دکتر سارپل می گوید: “همه ما گاه به گاه درد معده داریم اما نشان دهنده ی سرطان نیست”. پس چطور است؟ طبق گفته انجمن سرطان […]

نشانه های هشدار دهنده ی سرطان معده

سرطان معده یکی از شایع ترین انواع سرطان است. اما برای بسیاری از افراد مبتلا به درد، با وجود نشانه های هشدار دهنده، خود را در معرض خطر نمی بینند. دکتر سارپل می گوید: “همه ما گاه به گاه درد معده داریم اما نشان دهنده ی سرطان نیست”. پس چطور است؟ طبق گفته انجمن سرطان […]
نشانه های هشدار دهنده ی سرطان معده

Tags: