نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی

نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی
انواع داروهای ضدافسردگی مضرات و عوارض جانبی مخصوص به خود را دارند. مصرف همزمان این فرآورده های دارویی با دیگر داروها می تواند عوارض جانبی زیادی دربر داشته باشد. از جمله این عوارض جانبی می توانیم به نامنظم شدن ضربان قلب اشاره کنیم. مصرف داروی ضد افسردگی، توأم با سایر داروها، می تواند تداخل دارویی […]

نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی

انواع داروهای ضدافسردگی مضرات و عوارض جانبی مخصوص به خود را دارند. مصرف همزمان این فرآورده های دارویی با دیگر داروها می تواند عوارض جانبی زیادی دربر داشته باشد. از جمله این عوارض جانبی می توانیم به نامنظم شدن ضربان قلب اشاره کنیم. مصرف داروی ضد افسردگی، توأم با سایر داروها، می تواند تداخل دارویی […]
نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی

Tags: