مهارت های افسردگی در روابط بین فردی

مهارت های افسردگی در روابط بین فردی
همدست یابی. یعنی محدود کردن روابط اجتماعی به کسانی که انتظار زیادی از ما ندارند. انزوای اجتماعی. یعنی دوری جستن از کسانی که ممن است افکار توام با افسردگی ما را متهم کنند. وابستگی. یعنی شخص دیگری را مسئول زندگی خود کنیم. ضد وابستگی. یعنی رفتار کردن به گونه ای که گویی نیازی به کسی […]

مهارت های افسردگی در روابط بین فردی

همدست یابی. یعنی محدود کردن روابط اجتماعی به کسانی که انتظار زیادی از ما ندارند. انزوای اجتماعی. یعنی دوری جستن از کسانی که ممن است افکار توام با افسردگی ما را متهم کنند. وابستگی. یعنی شخص دیگری را مسئول زندگی خود کنیم. ضد وابستگی. یعنی رفتار کردن به گونه ای که گویی نیازی به کسی […]
مهارت های افسردگی در روابط بین فردی

فروش بک لینک

Tags: