مقابله با سکته قلبی با فلفل تند

مقابله با سکته قلبی با فلفل تند
با مصرف فلفل تند می توانید از بروز سکته قلبی در بدنتان پیشگیری کنید همچنین مصرف غذاهای تند باعث افزایش فعالیت مغز می شود. با استفاده از این نوع ادویه و کاهش مصرف نمک قادر خواهید بود فشار خونتان را کنترل کنید. دکتر ژیمینگ ژو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی ارتش چین به یافته […]

مقابله با سکته قلبی با فلفل تند

با مصرف فلفل تند می توانید از بروز سکته قلبی در بدنتان پیشگیری کنید همچنین مصرف غذاهای تند باعث افزایش فعالیت مغز می شود. با استفاده از این نوع ادویه و کاهش مصرف نمک قادر خواهید بود فشار خونتان را کنترل کنید. دکتر ژیمینگ ژو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی ارتش چین به یافته […]
مقابله با سکته قلبی با فلفل تند

Tags: