مفهوم تعمیم محرک در رواننشاسی

روان شناسان در آزمایشهای خود به این نتیجه رسیده اند که وقتی کسی نسبت به چیزی یا امری شرطی شد و پاسخ با واکنش معینی نشان داد اغلب نسبت به محرکهای مشابه آن نیز همان پاسخ را می دهد. برای نمونه اگر کودکی از سگ زرد همسایه ترسیده باشد از هر سگ زرد دیگری حتی […]

دانلود فیلم

هنر

Tags: